OBCHODNÍ PODMÍNKY
uzavřené podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
provozovatel: Mgr. Iva Zahradníková, se sídlem Kolovratská 110/4, 100 00 Praha 10
IČ: 86955641
ŽL vydán dne 01.08.2008 Odborem živnostenským ÚMČ Praha 10 pro poskytování služeb prostřednictvím webové stránky www.sockmyday.cz.
 
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti stran vznikající při uzavírání a ze smluv o poskytování služeb uzavřených mezi  provozovatelem Mgr. Ivou Zahradníkovou se sídlem Kolovratská 110/4, 100 00 Praha 10, IČ: 86955641 (dále jen „poskytovatel“) a jinými fyzickými osobami a právnickými osobami jako objednatelem (dále jen „smlouva o poskytování služeb“ a „objednatel“). Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky poskytovatele umístěné na internetové adrese www.sockmyday.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.
1.2.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Smlouva o poskytování služeb a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu o poskytování služeb lze uzavřít v českém jazyce.
1.3.      Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Vyslovením souhlasu s novou verzí obchodních podmínek objednatelem pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti a nová verze obchodních podmínek se stává nedílnou součástí smlouvy o poskytování služeb. Poskytovatel je povinen oznámit změnu druhé straně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu), který objednatel zadal při vyplňování objednávkového formuláře na webové stránce. Objednatel má právo obchodní podmínky odmítnout a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 2 týdnů.

2.  VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ
2.1. Službou se rozumí služba poskytovatele poskytovaná prostřednictvím webové stránky objednateli na základě vyplnění objednávkového formuláře, spočívající  v zajištění dodávek jednoho nebo více párů ponožek (dle zvolené varianty služby) vybraných poskytovatelem objednateli měsíčně, a to po celou dobu trvání smlouvy o poskytování služeb, nejméně pak po dobu 3 měsíců;
2.2. Zbožím se rozumí ponožky pravidelně dodávané objednateli na základě čl. 2.1 obchodních podmínek.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služeb provede objednatel vyplněním svých údajů a odesláním zvolené varianty služby kliknutím na tlačítko „Objednat“ (dále společně jen „objednávka“). Údaje uvedené objednatelem v objednávce jsou pro účely obchodních podmínek považovány za správné.
3.2. V návaznosti na doručení objednávky poskytovateli zašle poskytovatel na adresu elektronické pošty určené objednatelem v objednávkovém formuláři (dále jen „adresa objednatele“) souhlas s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (dále jen „akceptace“). Doručením akceptace objednateli je smlouva o poskytování služeb uzavřena.
3.3. Objednatel souhlasí s tím, že poskytovatel může započít s poskytováním služby dle smlouvy o poskytování služeb neprodleně po jejím uzavření.
3.4. Objednatel bere na vědomí, že poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o poskytování služeb (odmítnout objednávku), a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či jiné povinnosti vůči poskytovateli.
3.5. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o poskytování služeb. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování služeb (např. náklady na připojení k internetu) si hradí objednatel sám.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
4.1. Smlouvou o poskytování služeb se poskytovatel zavazuje, že bude objednateli poskytovat službu, přičemž objednatel se smlouvou o poskytování služeb zavazuje za poskytování služby platit poskytovateli odměnu ve výši uvedené na webové stránce s tím, že výše této odměny je určena v závislosti na zvolené době využívání služby a zvolené variantě služby. Odměna poskytovatele za poskytování služby je hrazena vždy předem, před započetím poskytování služby, a to bezhotovostně převodem na účet poskytovatele.
4.2. Práva a povinnosti smluvních stran související s dodávkami zboží, včetně práv a povinností stran z kupní smlouvy, upravují čl. 5 až 9 obchodních podmínek.
4.3. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady služeb se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Objednatel svá práva vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady služeb uplatňuje u poskytovatele písemně na adrese jeho sídla nebo elektronickou poštou na kontaktní adrese (čl. 10.5) (reklamace).

5. KUPNÍ SMLOUVA
5.1. Kupní smlouva je vyhotovena v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
5.2. Rozhraní webové stránky obsahuje seznam zboží nabízeného poskytovatelem k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webové stránce.
5.3. Webová stránka obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží dle kupní smlouvy. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na webové stránce platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
5.4. Pro objednání zboží vyplní objednatel objednávkový formulář na webové stránce.
5.5. Před zasláním objednávky poskytovateli je objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednatel poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednateli potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).
5.6. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat objednatele o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
5.7. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatelem vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je poskytovatelem zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.
5.8. Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí objednatel sám.

6. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může objednatel uhradit poskytovateli následujícím způsobem: bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 670100-2212786008/6210, vedený u společnosti mBank S.A. (dále jen „účet poskytovatele“)
6.2. Společně s kupní cenou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
6.3. V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek objednatele uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
6.4. V případě úhrady opakovanou platbou se pravidelně každý 6. den v měsíci z účtu objednatele strhne předem daná částka za objednatelem zvolený produkt. Aby opakovaná platba proběhla úspěšně, objednatel je povinen mít na účtu dostatek finančních prostředků. V případě nedostatku finančních prostředků bude objednatel informován e-mailem, platba za daný měsíc nebude objednateli stržena a produkt za daný měsíc nebude doručen. Toto předplatné a s ním i opakovanou platbu je možné kdykoliv ukončit odesláním e-mailu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Bude-li možnost opakované platby zrušena před 6. dnem v měsíci, objednatel již neobdrží produkt za daný měsíc. Bude-li tato možnost zrušena až po 6. dnu v měsíci, tedy po stržení měsíční platby, objednatel ještě obdrží uhrazený produkt za daný měsíc.
6.5. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany objednatele nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 5.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží objednateli.
6.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté poskytovatelem objednateli nelze vzájemně kombinovat.
6.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy objednateli daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel objednateli a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu objednatele. Na základě faktury objednatel uhradí kupní cenu bezhotovostním převodem na účet poskytovatele (čl. 6.1).

7. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
7.1. Objednatel má v souladu s ustanovením § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být poskytovateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může objednatel zasílat na adresu provozovny poskytovatele či na adresu elektronické pošty poskytovatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
7.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 7.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být poskytovateli vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy poskytovateli. Zboží musí být poskytovateli vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
7.3. Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží poskytovateli dle čl. 7.2 obchodních podmínek je poskytovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno či opotřebeno.
7.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.1 obchodních podmínek vrátí poskytovatel plnění poskytnuté objednatelem objednateli do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 7.3 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy poskytovateli, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.
7.5. Objednatel bere na vědomí, že pokud zboží vrácené objednatelem bude poškozeno, či opotřebeno, vzniká poskytovateli vůči objednateli nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je poskytovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku objednatele na vrácení kupní ceny.
7.6. Do doby převzetí zboží objednatelem je poskytovatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí poskytovatel objednateli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený objednatelem.
7.7. Je-li společně se zbožím poskytnut objednateli dárek, je darovací smlouva mezi poskytovatelem a objednatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy objednatelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a objednatel je povinen spolu se zbožím poskytovateli vrátit i poskytnutý dárek.

8. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
8.1. Způsob doručení zboží určuje poskytovatel, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku objednatele, nese objednatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
8.2. Je-li poskytovatel podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené objednatelem v objednávce, je objednatel povinen převzít zboží při dodání.
8.3. V případě, že je z důvodů na straně objednatele nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je objednatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
8.4. Při převzetí zboží od přepravce je objednatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí objednatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu objednatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

9. ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ, ZÁRUKA
9.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
9.2. Poskytovatel odpovídá objednateli za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, poskytovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který poskytovatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
9.3. V případě, že věc při převzetí objednatelem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má objednatel právo na to, aby poskytovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku objednatele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může objednatel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud objednatel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
9.4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá poskytovatel za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
9.5. Práva objednatele vyplývající z odpovědnosti poskytovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti poskytovatele, uplatňuje objednatel u poskytovatele na adrese jeho provozovny Mgr. Iva Zahradníková, Kolovratská 110/4, Praha 10. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy poskytovatel obdržel od objednatele reklamované zboží.

10. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU SPOTŘEBITELI
10.1. V případě, že objednatel není spotřebitelem, ustanovení čl. 7 a ustanovení čl. 9.2 až 9.5 obchodních podmínek se nepoužijí.

11. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
11.1. Poskytovatel není ve vztahu k objednateli vázán žádnými kodexy chování.
11.2. Poskytování služby může poskytovatel zajišťovat také prostřednictvím třetích osob.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBJEDNATELE
12.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
12.2. Objednatel, který je fyzickou osobou, souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, adresa elektronické pošty, datum narození, velikost nohy, informace o předchozích objednávkách (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
12.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů poskytovatelem, a to pro účely uzavření kupní smlouvy a plnění práv a povinností s touto smlouvou souvisejících a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení poskytovatelem.
12.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při vyplňování objednávkového formuláře) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu zaslat jakoukoli změnu v osobních údajích e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
12.5. Zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Osobní údaje objednatele nebudou poskytovatelem bez předchozího souhlasu objednatele předávány třetím osobám s výjimkou prodávajícího či jiných osob poskytujících objednateli plnění.
12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
12.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
12.8. V případě, že by se objednatel domníval, že poskytovatel nebo zpracovatel (čl. 12.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 1.1.1. požádat poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, 1.1.2. požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
12.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

13. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
13.1. Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem poskytovatele na adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení poskytovatele nebo třetích osob na adresu objednatele.
13.2. Objednatel souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící objednateli a zadavatelům reklamy zobrazované v rámci webové stránky k rozpoznání počítače objednatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky či služby. V případě, že je možné závazky poskytovatele ze smlouvy o poskytování služeb plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač objednatele, může objednatel souhlas podle první věty tohoto odstavce kdykoliv odvolat.

14. TRVÁNÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
14.1. Smlouva o poskytování služeb nabývá účinnosti jejím uzavřením. Smlouva o poskytování služeb je uzavřena na dobu určitou, a to na dobu uvedenou na webové stránce (tedy na dobu, na kterou je uhrazena odměna poskytovatele).
14.2. V případě, že objednatel poruší některou svou povinnost vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb (včetně obchodních podmínek) nebo z obecně závazných právních předpisů, může poskytovatel smlouvu o poskytování služeb vypovědět. Výpověď smlouvy o poskytování služeb podle tohoto článku je účinná okamžikem doručení druhé smluvní straně. Není-li smluveno jinak, zaniká smlouva o poskytování služeb okamžikem účinnosti této výpovědi.
14.3. Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn od smlouvy o poskytování služeb odstoupit pouze do okamžiku, než bylo započato s plněním ze strany poskytovatele.
14.4. Ukončením smlouvy o poskytování služeb nejsou dotčena práva a povinnosti z kupní smlouvy.

15. UŽÍVÁNÍ WEBOVÉ STRÁNKY
15.1. Objednatel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele není oprávněn k užití textů, grafických děl či jiných předmětů chráněných autorským právem nacházejících se na webové stránce.
15.2. Objednatel bere na vědomí, že webová stránka nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. třetích osob.

16. DORUČOVÁNÍ
16.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou o poskytování služeb musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele).
16.2. Tímto článkem (čl. 16) není dotčeno ustanovení čl. 14.2 obchodních podmínek.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
17.1. Smluvní strany sjednaly, že právní vztahy související s užitím webové stránky, právní vztahy založené smlouvou o poskytování služeb a právní vztahy z kupní smlouvy se řídí českým právem, a to zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem.
17.2. Poskytovatel je oprávněn k poskytování služeb a k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost poskytovatele nepodléhá jinému povolování.
17.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
17.4. Smlouva o poskytování služeb včetně obchodních podmínek a kupní smlouvy jsou archivovány poskytovatelem v elektronické podobě a objednateli nejsou přístupné.
17.5. Kontaktní údaje poskytovatele: adresa pro doručování: Mgr. Iva Zahradníková, Kolovratská 110/4, 100 00 Praha 10, adresa elektronické pošty Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., telefon +420 604 988 242.
 
V Praze dne 22.10.2015